Management Team

Home / Management Team
Raj Kumar Chaudhary
Raj Kuman Chaudhary
Chairman
Santosh Chaudhary
Santosh Chaudhary
Managing Director
Gopal Krishna Raman Nair
Gopal Krishna Raman Nair
HR Director
Pradeep G Menon
Pradeep G Menon
Foreign Marketing Manager
Bijay Shrestha
Bijay Shrestha
Foreign Marketing Manager
Shyam Lal Majhi
Shyam Lal Majhi
Manager
Pradhu Narayan Chaudhary
Pradhu Narayan Chaudhary
PRO
Dev Raj Rai
Dev Raj Rai
PRO
Ritu Dhimal
Ritu Dhimal
Marketing Executive
Hari Karki
Hari Karki
Labor Representative
Anu Chaudhary
Anu Chaudhary
Documentation
Kabita Chaudhary
Kabita Chaudhary
Accountant
Hiran Kumari Chaudhary
Hiran Kumari Chaudhary
Office Assistant